VENE Małgorzata Machniewicz jest administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w bezpieczny sposób oraz dbamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było zgodne z umową oraz obowiązującymi przepisami.

 

Dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, przekazane nam podczas zakupu przez Państwa naszych produktów, albo z tytułu uczestnictwa w szkoleniach w ramach marki Akademia Twórczego Trenera to m.in.:
- nazwisko i imiona,

- dane adresowe oraz NIP Państwa działalności gospodarczej
- adres korespondencyjny,
- numery kontaktowe oraz adres e-mail,


Powyższe dane wykorzystujemy w następujących celach:
- zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO),

- archiwizacja listy wystawionych certyfikatów po szkoleniach;

- newsletter i informacje marketingowe,
- realizacja obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO), takich jak: wystawianie i przechowywanie faktur.

 

Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane te przetwarzamy w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Przekazujemy Państwa dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu odpowiednią podstawę prawną:
- uprawnionym organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej),
- podmiotom, współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych

 

Czy przekazujemy Państwa dane poza obszar EOG?

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub czy podlegają profilowaniu?

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
- sprostowanie danych (czyli poprawienie danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się),
- częściowe lub całkowite usunięcie danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli usunięcie danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych),
- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Z tych praw mogą Państwo skorzystać, wysyłając do nas korespondencję drogą mailową.

 

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych:
- na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym (zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania)

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania każdej udzielonej zgody. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu (cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody).

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Nasze dane kontaktowe:

VENE Małgorzata Machniewicz

Ul. Piłsudskiego 89/38

92-332 Łódź

malgorzata.machniewicz@gmail.com

 

Dane osobowe
24 maja 2018