§ 1

Organizator szkolenia. Zakres Szkoleń

 1. Szkolenia organizuje firma VENE  z siedzibą w Łodzi przy ulicy Piłsudskiego 89/38 92-332 ,
  NIP 725-174-51-61
 2. Szkolenia objęte niniejszym Regulaminem mają charakter zamknięty, tj. skierowane są do uczestników delegowanych na szkolenie przez Klienta Vene.
 3. Zawarta na stronie internetowej lista szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi informację o zakresie prowadzonych szkoleń. VENE zastrzega sobie prawo do zmiany listy dostępnych szkoleń.
 4. Szkolenia odbywają się w miejscu i czasie każdorazowo uzgodnionym z Klientem.

 

§ 2

Zakres Szkoleń, sprawy organizacyjne

 1. W ramach każdego z organizowanych szkoleń uczestnik otrzymuje:
 • Materiały szkoleniowe i piśmiennicze w formie papierowej i/lub elektronicznej – zgodnie z ustaleniami przed szkoleniem
 • Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez VENE wraz z określeniem długości i zakresu szkolenia
 • Godzinę bezpłatnego doradztwa (w formie telefonicznej na wniosek uczestnika) w obszarze tematycznym szkolenia do wykorzystania w czasie 4 miesięcy od zakończenia szkolenia
 1. Szkolenia prowadzone są przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia merytoryczne, zaś same szkolenia prowadzone będą z należytą starannością.
 2. Organizator ma prawo wyprosić z zajęć uczestnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Szkolenia  rozpoczynają się punktualnie, o wyznaczonej wcześniej porze. 
 4. Uczestnik może wejść na salę szkoleniową po rozpoczęciu szkolenia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za braki w omawianym materiale spowodowane spóźnieniem uczestnika.
 6. Organizator nie zapewnia miejsca ani opieki nad dziećmi i zwierzętami uczestników.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora o niepełnosprawności lub chorobach i dolegliwościach mogących mieć wpływ na przebieg szkolenia.
 8. Podczas szkolenia za dodatkową opłatą może być serwowany  serwis kawowy oraz obiad z uwzględnieniem preferencji żywieniowych np. wegetariańskie. Z zastrzeżeniem, że  uczestnik powinien zgłosić to organizatorowi najpóźniej dzień przed szkoleniem.
 9. W cenę szkoleń stacjonarnych nie są wliczone noclegi.
 10. VENE zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego standardu szkoleniowego poprzez udostępnienie sal szkoleniowych wyposażonych w system wentylacji lub klimatyzację, projektor multimedialny, flipchart oraz inne wskazane w ofercie elementy szkolenia.
 11. Po każdym szkoleniu standardowo przeprowadzana jest ocena szkolenia.
 12. Ocena szkolenia jest przeprowadzona z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi ewaluacyjnych.
 13. Udział w szkoleniu potwierdzany jest zaświadczeniem lub certyfikatem pod warunkiem spełnienia przez uczestnika wymagań określonych w ofercie szkoleniowej oraz uczestnictwa w co najmniej w 80% czasu szkolenia.
 14. Podczas szkolenia obowiązuje zakaz rejestrowania jego przebiegu przy użyciu środków audio-wizualnych, chyba, że jest to elementem działań szkoleniowych i zostało zaakceptowane przez uczestników.

 

§ 3

Potwierdzenie Uczestnictwa. Zmiana terminu

 1. Najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia na adres e-mail udostępniony Klientowi przez Vene, Klient ma obowiązek przesłać listę uczestników.
 2. Organizator ma prawo odwołać termin szkolenia w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak czynniki pogodowe, nagła niedyspozycja trenera, nagła niedyspozycja miejsca szkolenia. 
 3. W przypadku odwołania szkolenia organizator zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, poinformować o tym zgłoszone osoby.
 4. Wówczas uczestnicy otrzymują propozycję uczestniczenia w tym samym szkoleniu w innym terminie.

§ 4

Płatności

 1. Cena poszczególnych szkoleń uzgadniana jest indywidualnie z każdym Klientem.
 2. Płatność za szkolenia następuje na podstawie umowy lub jedynie faktury, w zależności od ustaleń między Vene a Klientem.
 3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia lub nie zgłoszeniem się Uczestników na szkolenie nie przysługuje zwrot opłaty szkoleniowej.
 4. W przypadku rezygnacji w terminie dłuższym niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia VENE zwraca  opłatę wniesioną za szkolenie.

§5

ochrona danych osobowych, Stosowane Prawo.

 

 1. Organizator firma VENE jest Administratorem Danych Osobowych zgłaszających/uczestników. (szczegółowy regulamin dostępny na stronie https://www.vene.com.pl/dane-osobowe ). Dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji i prawidłowego przeprowadzenia szkolenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają opublikowania ich na stronie internetowe  www.vene.com.pl 
 4. Nowe brzmienie regulaminu jest wiążące od dnia jego umieszczenia na stronie internetowej.

 

§6

reklamacje i odwołania OD WYKONANEJ USŁUGI SZKOLENIOWEJ

 1. Klient ma prawo składania reklamacji usługi szkoleniowej, jeżeli nie została ona zrealizowana zgodnie z ofertą szkolenia. 
 2. Reklamacja szkolenia zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3.5 w skali od 1 do 5 punktów uzyskanej z ankiety oceny szkolenia wykonywanej na zakończenie szkolenia.
 3. Aby uniknąć subiektywnej oceny poszczególnych uczestników szkoleń zaniżających ogólną średnią ocen, wzięte pod uwagę zostaną oceny wszystkich uczestników danego szkolenia, co pozwoli na jego obiektywną ocenę.
 4. Reklamacja nie zostanie zatem uwzględniona, w przypadku, gdy średnia ocen ze szkolenia w ankiecie szkoleniowej wynosi równo lub powyżej 3.5., niezależnie od oceny osoby składającej reklamację.
 5. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, firma szkoleniowa zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:
 • powtórzenie szkolenia w innym terminie,
 • realizacja dodatkowej formy wsparcia, uzupełniającej szkolenie,
 • zniżka 20% na kolejne szkolenie
 • otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych.
 1. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej lub mailowej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: malgorzata.machniewicz@gmail.com lub doręczona osobiście do biura firmy. 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot reklamacji (nazwa szkolenia, termin i miejsce realizacji), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji, oczekiwania wobec firmy szkoleniowej.
 3. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 4. Organizator szkolenia VENE zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt.8  §6 niniejszej procedury.
 5. VENE ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
 6. VENE ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.
 7. VENE zastrzega sobie prawo odrzucenia reklamacji w przypadku, gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie.

 

 

Nasze dane kontaktowe:

VENE Małgorzata Machniewicz

Ul. Piłsudskiego 89/38

92-332 Łódź

malgorzata.machniewicz@gmail.com

 

Procedura Reklamacyjna
27 sierpnia 2018